3264x450.JPG
Poslední aktualizace
02.02.2022

► Požár


Za požár se dle definice vyhlášky 246/2001 považuje každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení nebo zranění osob nebo zvířat, ke škodám na materiálních hodnotách nebo životním prostředí a nežádoucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata, materiální hodnoty nebo životní prostředí bezprostředně ohroženy. Přitom není rozhodující, zda a kým byl požár likvidován, došlo-li k samouhašení nebo byl požár HZS kraje nahlášen dodatečně. Za požár se považují také výbuchy hořlavých par, plynů a prachů bez následného plamenného hoření.

 

Za požár se nepovažují případy:

   ♦ výbuchy výbušnin, pokud nedojde k hoření materiálu a konstrukcí po výbuchu, 
  ♦ hoření vinutí elektrických točivých strojů z titulu zkratu, pokud nedojde k rozšíření hoření mimo prostor vinutí,
  ♦ žhnutí elektrické instalace, pokud nedojde k jeho rozšíření mimo instalaci,

  ♦ vznícení, ke kterým dochází při výrobě, pokud v technologickém postupu nelze vznik těchto případů vyloučit a jejich likvidace je technicky zajištěna za předpokladu, že nedojde k rozšíření hoření mimo předpokládanou část technologie, nebo pokud jsou specifikována výhradně jako provozní nehody, za předpokladu, že nesplňují některý ze znaků definice požáru výše uvedené vyhlášky.

 

Událost "požár" se dále upřesňuje těmito podtypy: 
  ♦ Nízké budovy
  ♦ Výškové budovy
  ♦ Průmyslové, zemědělské objekty, sklady
  ♦ Chemický průmysl
  ♦ Shromaždiště osob
  ♦ Podzemní prostory
  ♦ Kabelové kanály, kolektory
  ♦ Lesní, polní porost, tráva
  ♦ Trafostanice, rozvodny
  ♦ Dopravní prostředky
  ♦ Popelnice, kontejner, odpad, ostatní
  ♦ Signalizace eps

► Dopravní nehoda


Zásah u události mající charakter činností spojených s odstraňováním následků kolize dopravních prostředků. Druh dopravní nehody se zatřídí podle převažujícího charakteru nehody. Pokud v činnosti jednotky převládají jiné práce, např. z důvodu úniku nebezpečné látky do životního prostředí, klasifikuje se tento zásah dle převažujícího charakteru. Dopravní nehoda s následným požárem patří vždy do kategorie požár. Za dopravní nehodu se považují i případy, kdy jednotka pouze dopravní prostředek vyprošťuje z prostorů mimo komunikaci (odtažení vraků, vozidlo sjeté mimo komunikaci apod.), odstraňuje pouze drobné následky nehody (očištění komunikace nebo odstranění úniků látek - provozních náplní vozidel apod.).

Událost "dopravní nehoda" se dále upřesňuje těmito podtypy: 
  ♦ Vyproštění osob 
  ♦ Uvolnění komunikace, odtažení 
  ♦ Úklid vozovky 
  ♦ Únik provozních kapalin 
  ♦ Železniční 
  ♦ Letecká 


► Živelní pohroma

 

Zásah u události spojený s likvidací následků přírodních jevů.

Událost "živelní pohroma" se dále upřesňuje těmito podtypy: 
  ♦ Povodně, záplavy, deště 
  ♦ Sníh, námraza 
  ♦ Větrná smršť 
  ♦ Sesuvy půdy 
  ♦ Ostatní


► Únik nebezpečných látek


Zásah u události spojený s nežádoucím uvolněním nebezpečných chemických látek včetně ropných produktů během výroby, dopravy nebo manipulace, a ostatních látek. Zásah k omezení nebo snížení rizika nekontrolovaného úniku hořlavých, výbušných, žíravých, jedovatých, zdraví škodlivých, radioaktivních a jiných nebezpečných látek, ropných produktů případně ostatních látek do životního prostředí (zemní plyn, kyseliny a jejich soli, louhy, čpavek apod.).

Událost "únik nebezpečných látek" se dále upřesňuje těmito podtypy: 
  ♦ Na pozemní komunikaci 
  ♦ Do půdy 
  ♦ Na (do) vodní plochu(y) 
  ♦ Do ovzduší 
  ♦ Signalizace metanového čidla 
  ♦ Signalizace plynového čidla 


 ► Technická pomoc


Zásah u události vedoucí k odstranění nebezpečí nebo nebezpečných stavů.

Událost "technická pomoc" se dále upřesňuje těmito podtypy: 
  ♦ Otevření uzavřených prostor 
  ♦ Neakutní otevření uzavřených prostor 
  ♦ Odstranění nebezpečných stavů 
  ♦ Likvidace hmyzu 
  ♦ Destrukce objektu 
  ♦ Destrukce objektu - průmyslové, zemědělské objekty, sklady 
  ♦ Destrukce objektu - výškové budovy 
  ♦ Náhrada nefunkčního zařízení 
  ♦ Odstraňování překážek 
  ♦ Čerpání vody 
  ♦ Měření koncentrací 
  ♦ Spolupráce se složkami izs 
  ♦ Monitoring 
  ♦ Asistence u sportovních a kulturních akcí


► Záchrana osob a zvířat


Událost "záchrana osob a zvířat" se dále upřesňuje těmito podtypy: 
  ♦ Z výšky, z hloubky 
  ♦ Podzemní prostory 
  ♦ Uzavřené prostory, výtah 
  ♦ Zasypané, zavalené 
  ♦ Z vody


► Ostatní mimořádná událost


Událost "ostatní mimořádná událost" se dále upřesňuje těmito podtypy: 
  ♦ radiační nehoda, havárie 
  ♦ evakuace a ochrana obyvatel 
  ♦ jiné

►Planý poplach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEBMASTER - SDH ŽIROVNICE - Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv užití obsahu, šíření či další zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu SDH Žirovnice zakázáno.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one