3264x450.JPG
Poslední aktualizace
02.02.2022
8.4.2009 PÁLENÍ TRÁVY, KLESTU A DALŠÍHO MATERIÁLU - povinost, doporučení, ohlášení

Spalováním stařiny a trávy např. na zahradě je velice záludné a nebezpečné stejně jako pálení klestí a jiných dřevních zbytků např. v lese. Přestože se to jeví jako snadná záležitost, v celé republice přináší každý rok značné materiální ztráty a především vedle desítek zraněných i ztráty na lidských životech. Tragédie nastává velmi rychle i při nízkých plamenech. Poryv větru dokáže plameny výrazně zrychlit a nepozorného paliče snadno zasáhne dusivý kouř a žhavé spaliny.

          Tolik k úvodu a dále bych se zaměřil na konkrétní příklady a rozdělení. Nejlépe v našem článku můžeme začít, když si osobu, která bude provádět např. pálení trávy či klestu rozdělíme na fyzickou osobu, která má určité povinnosti fyzických osob a dále na právnické a podnikající fyzické osoby, které mají taktéž určité povinnosti dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
Každý z nás je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek.
Fyzické osoby 
         Obecně řečeno fyzická osoba je povinna počínat si tak aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení.
Oznamovat bez odkladu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru každý požár vzniklý při činnostech, které vykonává, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívá.
Fyzická osoba nesmí provádět plošné vypalování porostů. Vypalování porostů je způsob zbavení ze suchého rostlinstva pomocí zapálení ohně na určitém prostoru. Tato činnost je prováděna zejména na jaře a je považována za způsob oživení humusu a zbavení se plevele. Tento pohled je do značné míry opodstatněný, byť platí pouze u některých typů luk. Na druhé straně tento postup vykazuje natolik výrazné vedlejší negativní efekty (znehodnocení vrchní vrstvy půdy u některých typů luk, rozsáhlé škody na některých částech flóry i fauny včetně pro zemědělství prospěšných mikroorganismů a zejména hmyzu), takže celkový výsledek je prakticky vždy vysoce negativní. Někdy se rovněž jedná o akt bezmyšlenkového vandalismu.
 
          Obecně tedy platí, jestliže se jedná o nějaké plošné pálení určitého porostu tak se jedná tzv. o vypalování porostů. Jestliže se jedná o hořící hromadu určitých rozměrů, např. 1x1m, 2x2m, apod. tak se nejedná o vypalování porostů – jedná se o spalování hořlavých látek na volném prostranství.
Fyzická osoba by vždy měla při spalování hořlavých látek na volném prostranství, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství fyzické osoby nejsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje. Toto ohlášení na územně příslušný hasičský záchranný sbor kraje lze pouze a jen doporučit, a to především z důvodu planých poplachů a tím zbytečných výjezdů hasičů.
 
        
Přestupky fyzické osoby a možná výše pokuty
Dle § 78, odst. 1, písm. s) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů se přestupku na úseku požární ochrany dopustí ten, kdo vypaluje plošně porosty. Za uvedený přestupek lze uložit pokutu do výše 25 000 Kč.
Výše uvedený přestupek přímo souvisí s vypalováním porostů. Fyzická osoba, se ale může dopustit celé řady dalších porušení, za které jí opět hrozí nemalá finanční sankce.
 
        Právnické a podnikající fyzické osoby
Právnické osoby a podnikající fyzické osoby nesmí plošně vypalovat porosty. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat. 
 
         Postih právnických osob, podnikajících fyzických osob a možná výše pokuty
Dle § 76, odst. 2, písm. n) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit pokutu až do výše 500 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která porušila povinnost vyplývající z předpisů o požární ochraně tím, že vypaluje porosty nebo neoznámí spalování hořlavých látek na volném prostranství orgánu státního požárního dozoru, případně nestanoví opatření proti vzniku a šíření požáru.
Právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která opětovně poruší povinnost, za kterou jí byla v předchozích třech letech uložena pokuta pravomocným rozhodnutím, může Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru uložit další pokutu až do výše dvojnásobku pokuty stanovené dle příslušného porušení.
Při stanovení výše pokuty se přihlíží zejména k závažnosti a době trvání protiprávního jednání a k rozsahu způsobené škody.
Uložení pokuty nezbavuje právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu povinnosti odstranit závadný stav ve stanovené lhůtě. Uložením pokuty zůstává nedotčena odpovědnost právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby za způsobenou škodu a postih jejích zaměstnanců podle pracovněprávních předpisů.
 

Nařízení kraje
V závěru bych se zmínil o nařízení kraje Vysočina ve vztahu k Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina číslo 2/2007, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů.
Účelem tohoto nařízení je stanovit povinnosti fyzických osob, právnických osob, fyzických osob podnikajících podle zvláštních předpisů a obcí k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů.
Pro účely tohoto nařízení se dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požárů rozumí období:
a) sklizně pícnin, obilovin, slámy a úsušků včetně jejich posklizňové úpravy a skladování, které začíná dnem 1. 6. a končí dnem 30. 9. kalendářního roku,
b) vegetační obnovy spojené se spalováním hořlavých látek, požárně nebezpečných činností v lesích – zejména pálení klestu na lesních pozemcích, slámy na polích, suchého rákosu, rozdělávání ohňů v přírodě a pálení odpadu, prořez stromů apod.,
c) déle trvajícího nadměrného sucha.
 
Spalováním hořlavých látek se pro účely tohoto nařízení rozumí pálení klestu na lesních pozemcích, pálení slámy na polích, suchého rákosu a pálení jiného odpadu, s výjimkou spalování hořlavých látek ve stavbách a zařízení k tomuto určených. Spalovat můžeme jen dřevo, trávu, klestí a jiné dřevní zbytky.
 

Obecní vyhlášky
V řadě obcí je doba pálení, druh spalovaného materiálu, apod. omezena vyhláškou, kterou je nutné dodržovat. Určitě se o takovém nařízení informujte na obecním úřadu v místě svého bydliště.

 
Ohlášení pálení

Ohlášení pálení na území kraje Vysočina lze provést v zásadě dvěmi způsoby:
- telefonicky na čísle: 950 270 10.
Při ohlášení je třeba uvést jméno, telefonické spojení na osobu, která bude spalování provádět, přesná identifikace místa, kde bude spalování probíhat, datum spalování, hodinu od kdy do kdy bude spalování probíhat, případě další údaje které bude požadovat příslušník hasičského záchranného sboru.
 
- prostřednictvím webových stránek HZS kraje Vysočina:
www.hasici-vysocina.cz
vyplněním elektronického formuláře, který najdete na těchto webových stránkách pod názvem „pálení klestí“ a je umístěný na úvodní straně na horní liště.
Elektronický formulář občany sám navádí, co mají vyplnit. Po jeho odeslání se veškeré informace zobrazí obsluze operačního střediska hasičů na počítačích na příslušném místě na mapě.
 
Odesláním formuláře Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina nepovoluje pálení. Odesláním vyplněného formuláře je Vaše pálení evidováno operačním a informačním střediskem hasičského záchranného sboru kraje Vysočina. Evidence slouží jen pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru.

Použito z www.hasici-vysocina.cz

 

16.07.2014 20:31:09
sdhzirovnice
WEBMASTER - SDH ŽIROVNICE - Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv užití obsahu, šíření či další zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu SDH Žirovnice zakázáno.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one